Home Collectie Over ons Contact

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Erna’s Boutique gevestigd te Ulft
Kerkstraat 17, 7071 WZ, Ulft
+31(06) 266 859 91
E-mailadres: webshop@ernas-boutique.nl
KvK-nummer: 09109491
BTW-identificatienummer: NL 8117 76 402 B01
Versie 1 geldig vanaf 01-08-2020


Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder `Erna’s Boutique` wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: de webshop van Erna’s Boutique.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met webshop van Erna’s Boutique voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Erna’s Boutique erkend.
1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Erna’s Boutique.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Erna’s Boutique eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Erna’s Boutique of een door Erna’s Boutique verzonden factuur of een door Erna’s Boutique verzonden bevestiging, staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Erna’s Boutique en afnemer hieraan gebonden. 2.4 Aanbiedingen van Erna’s Boutique gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Erna’s Boutique kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Erna’s Boutique garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen. 3.3 Erna’s Boutique berekend de volgende verzendkosten: Brievenbuspakket € 3,95, pakket tot 10 kg € 6,95 en aankopen groter dan een bedrag van € 75,00 geen verzendkosten

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 5 werkdagen na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Erna’s Boutique verzendkosten in rekening brengen, zie 3.3. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Erna’s Boutique bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 Aan de leveringsplicht van Erna’s Boutique zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Erna’s Boutique geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.3 In geval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.


Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Erna’s Boutique opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Erna’s Boutique zijn, waarna Erna’s Boutique zal trachten om binnen 5 werkdagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Erna’s Boutique (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


Artikel 6. Ontbinding

6.1 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Erna’s Boutique, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Erna’s Boutique heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij Erna’s Boutique. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief etiketten en labels). De kleding mag niet gedragen en/of gewassen zijn en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Erna’s Boutique na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag van de gekochte artikelen (exclusief verzendkosten) aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.


Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Erna’s Boutique geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Erna’s Boutique en/of toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Erna’s Boutique de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Erna’s Boutique niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Erna’s Boutique bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 8. Garantie

8.1 Erna’s Boutique biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. 8.2 Erna’s Boutique is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Erna’s Boutique) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Erna’s Boutique. Eventuele gebreken kunnen uiterlijk tot maximaal 6 weken na levering aan Erna’s Boutique schriftelijk worden gemeld. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Erna’s Boutique gegrond worden bevonden, zal Erna’s Boutique naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een (schriftelijke) regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Erna’s Boutique en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.
8.5 Erna’s Boutique is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid .
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Erna’s Boutique in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Erna’s Boutique.


Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een directe internet betaling plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Bij een bestelling beneden € 75,- inclusief BTW wordt een bijdrage in verzend- en administratiekosten in rekening gebracht van respectievelijk brievenbuspakket € 3,95 en pakket tot 10 kg € 6,95.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Erna’s Boutique en de verplichtingen van de afnemer jegens Erna’s Boutique onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien Erna’s Boutique haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.5 Indien Erna’s Boutique kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Erna’s Boutique aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Erna’s Boutique zolang de afnemer de vorderingen van Erna’s Boutique uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
10.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Erna’s Boutique of een door Erna’s Boutique aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Erna’s Boutique haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Erna’s Boutique zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.5 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Erna’s Boutique


Artikel 11. Privacy

11.1 Erna’s Boutique respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
11.2 Erna’s Boutique zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Erna’s Boutique.
11.3 Erna’s Boutique verzamelt niet-persoonlijke informatie (zgn. Cookies)over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.


Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Erna’s Boutique geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Erna’s Boutique en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.


Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Erna’s Boutique is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten schrijven naar Erna’s Boutique, Kerkstraat 17, 7071 WZ, Ulft. Of mailen naar webshop@ernas-boutique.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.